Barion Pixel

Adatkezelési szabályzat

Az általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. az alábbi tájékoztatást nyújta a webáruházzal (továbbiakban: Webáruház), és egyéb tevékenységével kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

1. Alapfogalmak

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat: 1. A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 2. Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos Érintettel, Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Érintett a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért Érintett tartozik felelősséggel.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha Érintett az adatait Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

2. Adatkezelő

 • Név: Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített név: Kerex-Óbuda Kft.
 • Székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca 36.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-682055
 • Adószám: 11897321-2-41
 • Statisztikai számjel: 11897321-4778-113-01
 • Bankszámlaszám:11600006-00000000-80716363
 • Képviselő: Szabó Sándor
 • Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):+36 1-436-01250; webaruhaz@kerexobuda.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő által kezelt személyes adatokat Adatkezelőnél Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

3. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználóra vonaktozó adatkezelés

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

Felhasználói fiók kezelése
Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása
Bevásárlólista kezelése

Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Vendég vásárlóra és regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

Rendelések teljesítése
Rendelési visszaigazolás küldése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció
 

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) 

Számlázási adatok kezelése

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

Név
Lakcím
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig

Hírlevél küldés

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Email cím

Elektronikus úton reklámajánlatok (hírlevél) küldése

Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Online kapcsolatfelvétel Érintett által

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám)

Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

A kérdés feltevését követő 3 évig

Termékek értékelése a weboldalon

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Email cím

A termékekre leadott értékelések megjelenítése a weboldalon

Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

A kötelezően megadandó adatok hiányában Adatkezelő nem tudja Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából Adatkezelő kizárólag Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

4. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Royal Futár Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Csomagszállítás

Név, cím, telefonszám

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levél küldemények

Név, cím, telefonszám

OTP Mobil Szolgáltató kft

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Bankkártyás fizetés

Név, cím, telefonszám

5. Adattovábbítás

Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

6. Profilalkotás

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a Webáruház használata (böngészés, vásárlás) során profilalkotást végez a Webáruház látogatóinak eredményesebb kiszolgálása érdekében. A profilozás során kizárólag a webböngésző által végzett technikai művelettel, anoním módon a látogató által megtekintett termékeket nézi a Webáruházat működtető számítástechnikai rendszer, és ezen megtekintett termékek alapján, a látogató érdeklődési körének megfelelően ajánl újabb termékeket a Webáruházban megtekintésre a rendszer. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és Érintettre nézve a termék ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

7. A Webáruház működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Webáruház használata során előfordulhat, hogy nem személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például a érintett által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan webáruház oldalára eljutott, stb. – ezeket az adatokat Adatkezelő nem nevesített (anoním) módon tárolja.

A Webáruház a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érntett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Webáruház használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon.

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon.
A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics

Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.

A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el Érintett számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha Érintett korábban már látogatást tett a Webáruházban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg Érintett számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.

Az ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/

Névtelenség A Google soha nem kapcsolja össze Érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.

A webáruház használatával Érintett hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Facebook hozzászólások
A Webáruházban Érintettenek lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével Érintett hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános felhasználói információkkal - együtt), kezelje, Webáruházában megjelenítse.

Vásárlói értékelések
A Webáruházban Érintettnek lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével Érintett hozzájárul ahhoz, hogy értékelését Adatkezelő a Webáruházban megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött értékeléssel Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt érintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

8. Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e. Érintett jogosult Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy Érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja. Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az érintetette, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).
Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban Érintett bármikor tiltakozhat

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
Ha Adatkezelő Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint Adatkezelő székehelye, Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

9. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók Érintett által megadott jelszóval védett.

Powered By Kerex-Óbuda Kft. - Medence Szakáruház © 2024