Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.kerexobuda.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:  https://kerexobuda.hu/information/information&information_id=2 

1. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. adatai

 • Név: Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített név: Kerex-Óbuda Kft.
 • Székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca 36.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-682055
 • Adószám: 11897321-2-41
 • Statisztikai számjel: 11897321-4778-113-01
 • Bankszámlaszám:11600006-00000000-80716363
 • Képviselő: Szabó Sándor
 • Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):+36 1-436-01250; webaruhaz@kerexobuda.hu

 A tárhely-szolgáltató adatai:

 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22
 • Adószám: 23495919-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):+36 1-700-2254; info@mhosting.hu

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki a www.kerexobuda.hu honlapon terméket rendel meg és a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. által forgalmazott termékek rendelésének szabályozása, a rendelés során érvényesülő jogok és kötelezettségek rögzítése és egyéb a szolgáltatás igénybevételével összefüggő lényeges körülmények meghatározása.

3.2. A jelen Általonos Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadása a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.-től történő termék rendelésének az előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő www.kerexobuda.hu honlapon megrendelést ad le és a rendelés leadásának véglegesítésekor a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

3.3. A Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződési Feltételeket részben vagy egészben módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A már létrejött szerződések esetében a szerződéskötéskor hatályos Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

4. Regisztráció/vásárlás

4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. A szerződés tárgya, a szerződés létrejötte, a megrendelés, a megrendelés módosítása, törlése

5.1 A megjelenített termékek online történő megrendelése esetén a rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A szerződés tárgya a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. honlapján található termékek. A honlapon a termékeknél feltüntetésre kerülnek a termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői.

5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.3. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a websáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.4.Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.6. A megrendeléstől számított 72 órán belül Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. elektronikusan visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre, amellyel a szerződés létrejön. A szerződés archiválásra kerül, és utólag hozzáférhető, visszakereshető. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a fenti határidőben, a Vevő ajánlathoz való kötöttsége megszűnik

5.7. A megrendelés módosítására, törlésére a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. által kibocsájtott megrendelés elfogadásáról való visszajelzéséig van lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék vételárát már átutalta, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés törlésétől számított 8 napon belül visszautalja a Vevő által megadott bankszámlaszámra vagy postai címre.

5.8. Amennyiben a megrendelés során megadott adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. az így kitöltött megrendelést érvénytelennek minősítheti.

6. Rendelés menete

6.1. Vevő a regisztrációját követően, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.2. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

6.3. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” fülre/ikonra kattintva.

6.4. Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

6.5. Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék nincs készleten, úgy Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a lehető legrövidebb időn belül beszerzi a terméket, amelyről a Vevő által megadott elérhetőségen értesíti Vevőt. Vevő az értesítést követően nyilatkozhat arról, hogy fenntartja vásárlási szándékát, vagy elállhat a vásárlástól.

6.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Vevőt az új adatokról. Vevő az értesítést követően nyilatkozhat arról, hogy fenntartja vásárlási szándékát, vagy elállhat a vásárlástól.

6.7.A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza és elektronikusan is megküldi Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a Vevő által közölt e-mail címre. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. nem tud elfogadni! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

6.8. Vevő kiválasztja a szállítási módot, amely tartalmazza a szállítási költséget. A fuvarozást végző vállalat, továbbiakban Futárszolgálat, a tevékenységét a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.-vel kötött szerződés alapján végzi. Futárszlgálat a megrendelt terméket a Vevő által megadott címre viszi, ahol a terméket és a teljesítéshez szükséges dokumentumokat (szállítólevél, jótállási jegy) a Vevőnek átadja, készpénzes fizetés esetén a vételárat pedig Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. helyett és nevében átveszi. Futárszolgálat a tevékenységét, különös figyelemmel az általa kezelt adatokra – amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Futárszolgálat adatai:

 • Név: Pannon XP Kft.
 • Székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 5.
 • Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):+36 20 773 3399; info@pannonxp.hu

6.9. Vevő kiválasztja a számlázási és szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Fizetés utánvétellel/termékek átvételekor: Amennyiben a megrendelt termék Futárszolgálattal kerül kiszállításra, vagy Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. üzleteiben személyesen kerül átvételre lehetőség van arra, hogy Vevő a megrendelés végösszegét a megrendelt termék(ek) átvételekor készpénzben tlejesítse. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. üzleteiben történő személyes átvétel esetén a fizetés bankkártyával is lehetséges.
 • Előreutalás bankszámlára: A megrendelést követően a Vevő részére email-ben küldött rendelés visszaigazoláson szerepelnek Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. banki utaláshoz szükséges adatai. A rendelés teljesítésére vonatkozó eljárás csak a megrendelés összegének Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. számlájára történő beérkézését követően veszi kezdetét. Amennyiben az utalás a megrendelés visszaigazolását követő 8 napon belül nem történik meg, a megrendelés érvényét veszíti.
 • Online bankkártyával: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetés során Vevő átirányításra kerül pénzügyi szolgáltató weboldalára, a fizetési tranzakció ezen az oldalon megy végbe. A sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, pénzügyi szolgáltató elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. Sikeres tranzakció esetén a fizetőoldalról visszairányításra az áruház oldalára. Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról az áruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.
 • Online PayPal: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, Paypal rendszeren keresztül fizetnie Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. részére. A fizetés során Vevő átirányításra kerül a Paypal fizető weboldalára, a fizetési tranzakció ezen az oldalon megy végbe. Vevő sikeres tranzakció esetén a Paypal fizetőoldalról visszairányításra kerül az áruházba. Amennyiben nem kerül visszairányításra a Paypal fizetőoldalról az áruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben Vevő a PayPal fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

6.10. Az adatok megadását (számlázási és szállítási cím, szállítási és fizetési mód kiválasztása) követően Vevő a „megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhel, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Vevő addig nem tudja elküldeni a rendelését, amíg valamennyi adatot megfelelően ki nem töltött.

6.11. Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

6.12. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „kuka ikon” „törlés” gombra kattint. A rendelés során Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

6.13. Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.14. Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

7. A fuvarozás

7.1. A megrendelt termék kiszállítását Futárszolgálat végzi a Vevő által megadott címre. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívülre vonatkozó megrendeléseket Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. törli.

7.2. A fuvarozás díja:

A házhozszállítás díja a csomagok súlya alapján kerül meghatározásra. Olyan termékek esetében, amelyek a súlyukhoz képest nagy kiterjedésűek (pl. csövek, rudak, lemezek, fóliák) ún. térfogatsúly kerül meghatározásra, ami a termék tényleges súlyánál jelentős mértékben magasabb lehet. A díjak összege tartalmazza az ÁFA-t.

Csomag súlya Szállítási díj
0-3kg 2 350 Ft
3-5kg 2 550 Ft
5-10kg 2 760 Ft
10-15kg 3 025 Ft
15-20kg 3 450 Ft
20-25kg 3 825 Ft
25-30kg 4 160 Ft
30-40kg 4 860 Ft
40-50kg 5 840 Ft

50kg feletti csomagok esetében az 50kg feletti rész díja 700 Ft/megkezdett 10kg + 5 840 Ft

7.3. Vevő a megrendeléskor kötelezettséget vállal a termék átvételére. Ennek elmulasztásából eredő károkért Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket, például újbóli kiszállítás, sikertelen kiszállítás költségét Vevő viseli.

7.4. Futárszolgálat harmadszorra abban az esetben végzi el a termék kiszállítását, ha a termék vételára és a kiszállítás díja, beleértve a sikertelen kiszállítások díját is átutalásra került a Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. bankszámlájára. Ennek hiányában Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. törli a rendelést.

7.5. A csomagolás sértetlenségét érintő reklamációt Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. kizárólag akkor fogad el, ha emiatt a termék átvételét a Vevő megtagadta, és erről a Futárszolgálat kézbesítőjével jegyzőkönyvet vetetett fel.

8. Tulajdonjog-fenntartás

8.1. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a Vevő által megrendelt termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát ki nem egyenlítette. Vevő a teljes vételár kifizetéséig a terméket nem adhatja tovább harmadik személynek, nem adhatja bérbe és nem terhelheti meg.

9. Vételár, fizetési feltételek

9.1. A termék vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett vételár. A vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, és amennyiben a terméket egyéb közterhek is terhelik, azokat is. A vételár tartalmazza a csomagolás árát is. A vételár nem tartalmazza a szállítás költségét, ennek mindenkori díja a jelen Általános Szerződési Feltételek 7.2. pontjában kerül feltüntetésre.

9.2. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás a honlapon való közzététellel lép hatályba. A megrendelt termékekre a megrendelés időpontjában érvényes vételárak vonatkoznak.

9.3. Futárszolgálattal történő kézbesítés és készpénzben történő fizetés esetén Vevő a vételárat Futárszolgálat kézbesítőjének fizeti ki, aki azt Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. helyett és nevében átveszi Vevőtől. Amennyiben Vevő a vételárat nem fizeti meg Futárszolgálat kézbesítője részére, ebben az esetben a szállítás sikertelennek minősül, amelyre a 7.3. pontban leírtak vonatkoznak. A számla a termék átadásával egyidejűleg kerül a Vevő részére átadásra.

10. A Felek jogai és kötelezettségei

10.1. Vevő tudomásul veszi, hogy részéről a termék megrendelése ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Vevő a termék megrendelésekor elfogadja a jelen Szerződési Feltételeket, amelynek rendelkezéseit köteles betartani.

10.2. Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt termékeket átveszi, a vételárat megfizeti. Amennyiben a termék átvétele a Vevő hibájából meghiúsul, Vevő köteles Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. ebből eredő többletköltségeit megtéríteni.

10.3. Vevő az adataiban bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a szállítási címre, köteles haladéktalanul bejelenteni Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. részére. Ennek elmulasztásából eredő károkat Vevő viseli.

10.4. Amennyiben a Vevő által megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy a megadott határidőben nem szállítható, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. haladéktalanul értesíti Vevőt, aki elállhat a szerződéstől.

11. A szerződéstől való elállás joga

11.1. Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. A termék kézhezvételének napja a termék Vevő által történő átvételének napja, amely számlával igazolható. A Vevő az elállás jogát írásban – ajánlott postai levél, e-mail, fax útján megküldött – nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékelte szerinti nyilatkozat-mintával gyakorolhatja. Az elállás jogának gyakorlásának napja az a nap, amikor a Vevő az írásbeli nyilatkozatot megküldi Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. részére.

11.2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül – ajánlott küldeményként, értéknyilvánítással, a legnagyobb biztonsággal becsomagolva - visszaküldeni Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. részére. A visszaszállítás költségei Vevőt terhelik. Vevő az elállás jogát kizárólag kipróbálatlan, sérülésmentes termék esetében gyakorolhatja.

11.3. Elállás esetén Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti Vevő részére a termék vételárát, illetve a szállítás költségét postai úton vagy a Vevő által az elállást tartalmazó írásbeli nyilatkozatán megadott bankszámlaszámra. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

11.4. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amely egyértelműen a Vevő személyére lett szabva,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

11.5. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából, tárolásából vagy nem megfelelő csomagolás esetén a visszaszállításból eredő kárának megtérítését érvényesíteni Vevővel szemben. A vitás esetek elkerülése érdekében Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a visszaküldött termékeket tartalmazó csomag felbontásáról és a termék megvizsgálásáról videofelvételt készít.

11.6. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. elérhetőségein jelezni.
 • Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. nem köteles Vevő része megtéríteni azon többletköltségeket, amely Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Vevő az elállási joggal.

12. Jótállás, szavatosság, reklamáció

12.1. Jótállás

„Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.”

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. minden termék esetében a jogszabály által előírt jótállási időt biztosítja a Polgári Törvénykönyvben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Amennyiben a gyártó az adott termék vonatkozásában a jogszabályban meghatározotthoz képest kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja Vevő részére. A jótállási határidő a termék átvételével kezdődik. A jótállási idő a rendelhető terméklistában minden termék mellett feltüntetésre kerül, illetve azt a termék kiszállításakor átadott jótállási jegy tartalmazza.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint szavatossággal tartozik. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet Vevő, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett, Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

12.2.2. Vevő a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles kifogását Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.-vel közölni. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Vevő a felelős.

12.2.3. Vevő szavatossági igényét a teljesítés időpontjától (termék átvételének időpontja) számított egy évig, fogyasztói szerződés esetén két évig, tartós fogyasztási cikk esetén három évig érvényesítheti.

12.2.4. Hibás teljesítés esetén Vevő választása esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést, másodsorban megfelelő árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt az elállás joga nem gyakorolható. Kijavítás vagy kicserélés esetén a kellékszavatossági igény elévülése a termék átvételének napjától számítva újból kezdődik. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. „Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal”

12.3.2. Fogyasztói szerződés esetén Vevő választhat a kellékszavatosság vagy a termékszavatosság között. Termékszavatosság gyakorlása esetén Vevő közvetlenül a termék gyártójához (a termék előállítója, forgalmazója) fordulhat, és kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését. A termékszavatossághoz fűződő igény a szerződés teljesítésétől (termék átadása) számított kétéves jogvesztő határidőn belül gyakorolható. A termékszavatosság és a kellékszavatosság egymás mellett nem gyakorolható, azonban annak nincsen akadálya, hogy az egyik sikertelensége esetén Vevő a másikra térjen át. Egyebekben a termékszavatosságra a Polgári Törvénykönyv 6:168. § - 6:170. §-ban foglaltak az irányadók.

12.4. Reklamáció, panaszkezelés

12.4.1. A reklamáció kizárólag írásban – az 1. pontban megjelölt értesítési címre ajánlott postai küldemény, e-mail, fax útján - érvényes. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás termék megjelölését, valamint a kifogásolt hiba pontos leírását. A hibabejelentéshez csatolni kell a számlamásolatot és a jótállási jegyet. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. a reklamáció benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 napon belül köteles a kifogásról dönteni, és a hiba orvoslását megkezdeni. Egyebekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.

12.5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

12.5.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

12.5.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

12.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

12.5.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

12.5.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

12.5.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

12.5.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

12.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

13. Záró rendelkezések

13.1. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy utóbb érvénytelenné válása nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.2. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.-nek nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

13.3. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. nem vállal felelősséget. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

13.4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozottak vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok – különös tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet , az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései - és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

13.5. Vevő jogosult Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, amelynek

 • Neve: Budapesti Békéltető Testület
 • Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Telefon: +36 1-488-2131

13.6. Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.-vel kötött szerződésekből eredő igény érvényesítésére – értékhatártól függően – a Budakörnyéki Járásbíróság az illetékes.

13.7. Jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletei

14. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://kerexobuda.hu/index.php?route=information/information&information_id=3

Powered By Kerex-Óbuda Kft. - Medence Szakáruház © 2024